Nachádzate sa tu: Úvod Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúcim sa rozumie – podnikateľ, fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má pridelené IČO. Vzhľadom na charakter ponúkaných produktov, ktoré sú určené len pre odborníkov, nie je možné tieto dodávať osobám nepodnikateľom / ktorý nemajú pridelené IČO /.

Kupující zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2a) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou e-mailu, faxu alebo písomne na našej adrese.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás budeme, samozrejme, bezodkladne informovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky. Zároveň, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé, tak aj záručnými listami, kartami bezpečnostných údajov.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky najlepšie osobne, alebo telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, keď bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Pri niektorých druhoch tovaru nie je možné objednanie si súkromnými osobami.

 

2b) MINIMÁLNA VÝŠKA OBJEDNÁVKY

S platnosťou od 1. februára 2018 sú vybavované len objednávky tovaru v celkovej hodnote 500 Eur bez DPH. Objednávky v nižšej celkovej hodnote naša firma rieši individuálne po dohode s kupujúcim. Pri objednávke v nižšej celkovej hodnote si naša firma vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 50,- Eur bez DPH.

 

2c) CENA

Cenník ako aj skladba sortimentu sa aktualizuje obvykle k 1.4. príslušného kalendárneho roka. Ceny sú platné obvykle do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka. Firma Klerex, s.r.o. je oprávnená meniť skladbu sortimentu, ako aj jeho cenu aj mimo obvyklých termínov. O takejto zmene budeme svojich odberateľov informovať emailom. Zľavy a rabaty rieši naša firma individuálne po dohode s kupujúcim. Pre vybraných klientov je možné ceny sortimentu meniť aj odlišne od cenníka.

 

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania vám zašleme e-mailom, faxom alebo potvrdíme telefonicky. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní e-mailom, alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme kontaktovať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

 

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru.

 

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou UPS. Podľa veľkosti objednávky si účtujeme paušál za dopravu od 10,- EUR. Je možné dohodnúť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácie jednotlivej objednávky.

 

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je v prípade tovaru na sklade do 48 hodín. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, dodacia lehota je do 14 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je dostupný na sklade u výrobcu dodacia lehota je 5 - 7 týždňov.

 

7) PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť len bankovým prevodom na bankové účty firmy Klerex, s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Klerex s.r.o.

 

8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom, faxom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, ... ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia, alebo kratšia ako zákonná záruka platí záručná doba stanovená výrobcom. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa mimo iného nevzťahuje na vady:

  •   vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
  •   spôsobené nesprávnym použitím výrobku
  •   nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

  •   informujte nás o reklamácii e-mailom, faxom alebo poštou. Telefonické reklamácie ako je uvedené predtým nebudeme akceptovať.
  •   tovar nám zašlite alebo doručte (nie na dobierku) na našu adresu alebo prineste osobne vo vopred dohodnutom termíne. Termín doručenia je možné dohodnúť aj telefonicky.
  •   do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
  •   doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná individuálne.
  •   v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

 

9) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Klerex, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

 

Ing. František Valuška
konateľ 

Jazyk

Sociálne siete

Partner

Nájdete nás

  • Králická 89 - Králiky - Slovakia
  • +421 911 800 360